AZ RU EN
1 2 3 4

Laboratoriya

HEMATOLOJİ ANALİZLƏR

1.
Hemogram
2.
Sedimantasyon
3.
Qan qrupu
4.
Periferik yaxma
5.
Eozinofil
6.
Leykosit
7.
Eritrosit
8.
Hemoglobin
9.
Hematokrit
10.
Trombosit

BİOKİMYƏVİ ANALİZLƏR 

1.
Glukoz (AKŞ). Qanda şəkərin təyini
2.
Bun
3.
Kreatinin
4.
Üre
5.
Ürik Asit
6.
Sgot (AST)
7.
Sgot (ALT)
8.
Gama Glutamil Transferaza (GGT)
9.
Alkalen Fosfotaza (ALP) 
10.
Bilirubin Total
11.
Bilirubin Direkt (birləşmiş)
12.
Bilirubin İndirekt (sərbəst)
13.
Xolesterin
14.
 HDL
15.
LDL
16.
VLDL
17.
Trigliserid
18.
Ümumi zülal
19.
Toxluq qan şəkəri
20.
Oral Glukoz Tolerans Testi (50 gr.)
21.
Oral Glukoz Tolerans Testi (75 gr.)
22.
Oral Glukoz Tolerans Testi (100 gr.)
23. Glukohemoglobin (HbA1C)
24. Kreatin fosfokinaza
25.
Kreatinin klirens
26.
Natrium   
27.
Kalimum
28.
Magnezium
29.
Fosfor
30.
Kalsium
31.
Kalsium ionlaşmış
32.
Xlor
33.
Dəmir
34.
Total Dəmir Bağlama Kapasitəsi 
35.
Dəmir Satürasyonu
36.
 Amaliza
37.
Lipaza
38.
 Total lipid
39.
Albumin
40.
Laktat Dehidrogenaza (LDH)
41. Kreatinin Kinaz (MB)
42.
Osmolalite
43.
Osmolalite idrarda
44.
Glükoza sidikdə

HORMON ANALİZLƏR

1.
PSA
2. TSH
3.
Sərbəst T3
4.
Sərbəst T4
5.
Transferrin 
6.
Total T3
7.
Total T4
8.
Anti TPO
9.
Beta HCG
10.
 Follikül Stimuledici Hormon (FSH)
11.
Lüteinləşdirici Hormon (LH)
12.
Estradiol (E2)
13.
Prolaktin
14.
CEA
15.
CA 15-3
16.
CA 19-9
17.
CA 125
18.
Vitamin B12
19.
Free Estriol(E3)
20.
Folik Asit
21.
İkili test(birinci trimester)
22.
Üçlü test(ikinci trimester)
23.
Ferritin
24.
PSA (Total)
25.
PSA (Serbest)
26.
İmmunglobulin M (lgM)
27.
İmmunglobulin G (lgG)
28.
İmmunglobulin A (lgA)
29.
İmmunglobulin E (lgE)
30.
 ALLERGEN SPE.lgE
31.
Tiroglobulin
32.
Progesteron
33.
Listeria monocytogenes
34.
Alfa fetoprotein
35.
İnsulin
36.
İnsulin (toxluq)
37.
C-Peptid
38.
17-OH Progesteron
39.
Kortizol
40.
DHEA-S
41.
Testosteron (Total)
42.
Testosteron (sərbəst)
43.
IGF1 (Somatomedin C)
44.
Anti Tq
45.
Parathormon

KOAQULOQRAMMA

1.
Protrombin zamanı
2.
Laxtalanma zamanı 
3.
Qanaxma zamanı
4. Trombin zamanı
5.
aPTT
6.
Fibrinogen
7.
D-dimer

MİKROBİOLOJİ ANALİZLƏR

1.
Nəcisdə parazitlərin təyini
2. Nəcisin ümumi analizi
3.
Nəcisdə gizli qanın təyini
4.
Nəcisdə rotavirus antigeni
5.
Seloband üsulu ilə parazitlərin təyini
6.
Spermioqramma
7.
Gram boyama
8.
Mycoplazma-Üretral
9.
Mycoplazma-Servikal
10.
Ureaplazma-Üretral 
11.
Ureaplazma-Servikal
12.
Vagen kültürü (Candi + Tric)
13.
Üretral axıntı kültürü
14.
Disbakterioz (Nəcis)
15.
Sidik
16.
Amip-Giardia aranması